Wikipedia:百度百科對維基百科的侵權/常見問題 

   首頁        抄袭数目总结        常見問題解答        貢獻者指南        中文維基百科        日文維基百科        英文維基百科        法文維基百科          參考資料        更多侵權網站...          版權事務協會      
百度百科對維基百科的侵權 - 常見問題解答

很多維基人或是外界對於百度百科侵犯維基百科版權的情況有許多不明白,以下列出部份常見問題,希望能夠幫助他們明白問題的重要性及解決方式。
取材自維基百科 - 中文時事百科