Wikipedia:监督 

監督為高級刪除方式,須受嚴格限制,用以隱藏侵犯私隱或誹謗內容。另外,亦會偶爾用於隱藏嚴重侵權內容。有別於一般刪除修订版本删除,資料一經隱藏則連管理員亦會無法存取及檢閱。監督適用於維基百科之中所有頁面及日誌紀錄,包括用戶列表

監督員,擁有監督權限。經審核之後,內容吻合下列準則就可予以隱藏。監督日誌並非公開,監督員須互相監察,巡查日誌。
取材自維基百科 - 中文時事百科