Wikipedia:維基百科人 

维基百科就在您的手掌之中—您需要做的就是編輯一個條目。
人力管理英语Wikipedia:Administration
維基媒體董事會
維基百科人
維基媒體員工
監管員
仲裁委員會
行政員
管理員

维基百科人(英語:Wikipedians),簡稱維基人,是为維基百科编写條目的人。也有人說「維基百科編者」(Wikipedist)或「維基編者」是更恰當的稱呼,就好像其他百科全書(encyclopedia)的「編者」(encyclopedist)一樣。然而,以「人」字結尾是有作為團隊或社群一員的意涵。因此從這個觀點看,維基百科人是指活躍於維基百科社區活動的人。維基人指的範圍更廣,包括維基百科人與參與編輯的非註冊用戶,常常替代維基百科人的使用。中文維基百科人現已超過265萬(以註冊人數計算,英文則是3200多萬),且不包括眾多未註冊的匿名貢獻者。關於維基百科的更詳細統計資料,可以參見Wikipedia:统计。维基百科人的地域分布情况见Wikipedia:维基人分布图。目前中文維基百科有3,310,159位註冊用戶,数量正在不断增长。
取材自維基百科 - 中文時事百科